نقش هنر نمایش در تحول شخصیت

چکیده:

هنر نمایش بعنوان شیوه ای ارتباطی و پدیده ای فراگیر و جهانشمول از مراسم آیینی تولد یافت و همواره چون ابزاری موثر جهت برقراری تعاملات فرهنگی و اجتماعی و ملموس ترین قالب فکری برای طرح مضامین فلسفی و عقیدتی بکار گرفته شد.با توجه به اهمیت و نقش این هنر در بهبود و ارتقای ویژگی های شخصیتی انسان در این مقاله پس از شرح مختصر مفهوم شخصیت از دید نظریه پردازان و روانشناسان شخصیت و نیز تعریف اجمالی هنر نمایش و مولفه های ماهوی آن چون نمایشگری(بازنمود)و مشاهده، به نقش این هنر و کارکرد آن در رشد و تحول شخصیت پرداخته می شود.چنان که در مقاله شرح داده می شود برخی از ویژگی های شخصیتی افراد تحول پذیر بوده و با بهره گیری صحیح از تجربه نمایشی و  برخی خصوصیات و جنبه های آن چون آموزش،بیانگری،برون ریزی و گروه گرایی تحت تاثیر قرار گرفته و متحول می گردد.  

/ 0 نظر / 32 بازدید